Onze Visie Op Zorg

Wij engageren ons als teamleden van een katholieke school om de kinderen die ons worden toevertrouwd, te nemen zoals ze zijn elk met hun talenten en hun werkpunten.
Van daaruit richt ons team zijn inspanningen op alle kinderen in hun verscheidenheid door hen optimale en brede ontwikkelingskansen aan te reiken om hun totale persoon (hoofd – hart en handen) te ontplooien…

We willen moeite doen om aan elk kind een zo breed mogelijke zorg te besteden door ons aanbod af te stemmen op individuele ontwikkelingsbehoeften van bepaalde leerlingen:
leerlingen met leer-en/of ontwikkelingsachterstand; leerlingen met leer-en/of ontwikkelingsstoornis, meer begaafden, kansarmen, sociaal behoeftige kinderen, kinderen die om één of andere reden “zorg” nodig hebben.

Ieders talenten en gebreken willen we zoveel mogelijk benutten als uitgangspunt om gericht te differentiëren zodat elk kind kansen krijgt om zich vanuit zijn eigen niveau te ontwikkelen, groeiend naar zelfstandigheid.

Dit vergt heel wat coördinatie, inzet en overleg binnen het team. De spilfiguur hierbij is de klastitularis, bijgestaan door de directie en het zorgteam.
Deze kruisbestuiving kan alleen tot stand komen door een vlotte communicatie. Dit zowel binnen het team als in samenwerking met externen.
Ook zijn we bereid om ons blijvend te professionaliseren om dit alles te verwezenlijken in onze dagdagelijkse klas –en schoolpraktijk.
 

We streven naar duidelijke afspraken op alle niveaus.
Ouders willen we goed en tijdig informeren. Ze kunnen altijd terecht op school bij problemen, vragen, opmerkingen, … Bij speciale noden worden extra overlegmomenten ingelast.
De school onderhoudt ook goede contacten met het CLB, scholen van het buitengewoon onderwijs, logopedisten en andere zorgverstrekkers.

We streven vooral ook naar een school waar iedereen; zowel leerlingen, leerkrachten, ouders, als elkeen die in onze school om welke reden ook terechtkomt, zich thuisvoelt.
We zijn ervan overtuigd dat een veilig en positief klas –en schoolklimaat, met respect voor eenieder, de basis is van alle leren.

Principieel stellen wij onze deuren open voor alle leerlingen. Maar in werkelijkheid blijkt dat er ook kinderen zijn die zulke specifieke zorgvragen hebben, dat het ‘gewone’ onderwijs daaraan onvoldoende tegemoet kan komen. Deze kinderen vragen een zo geëigende aanpak dat deze de draagkracht van onze school overstijgt en het ten koste zou gaan van het kind zelf of ten koste van leerproces in al zijn dimensies van de andere kinderen. Ons team zal dan samen met de ouders en het CLB keuzes maken met het oog op de meest optimale ontwikkeling van onze kinderen.

© Vrije Basisschool Klaverdrie Vleugt 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.