Onze Troeven

Een goede school kiezen voor je kind is belangrijk.

Klaverdrie is een kwaliteitsvolle school die optimale leerkansen biedt aan je kind en waar welbevinden  en leerplezier hand in hand gaan.

Elk kind is welkom, ongeacht de culturele achtergrond, geloof, capaciteit of beperking.
Wij willen elk kind maximale ontwikkelingskansen aanbieden en ervoor zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school komen.

Onze drie pijlers:

1) WARM EN NABIJ

Allen samen bereiken we meer. Participatie en betrokkenheid van onze kinderen, leraren, ouders, schoolbestuur en alle andere partners vinden we heel belangrijk.

Op onze school staat het ‘samen-verhaal’ centraal.  Door coöperatief leren creëren we onderwijsleersituaties waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een gestructureerde manier samenwerken aan een taak met een gemeenschappelijk doel. Ze zijn niet enkel verantwoordelijk voor hun eigen leren maar ook voor dat van hun groepsgenoten.   Kortom: ze leren VAN en MET elkaar.

Onze leerlingen van het 6de leerjaar zijn ook peters en meters die de leerlingen van het 1ste leerjaar ondersteunen waar nodig. Via het tutorlezen helpen ze de leerlingen systematisch en op een gestructureerde manier bij het lezen. Verder worden er in de school regelmatig klasdoorbrekende activiteiten georganiseerd en zorgen we via integratieactiviteiten voor een vlotte overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar. Al deze initiatieven zorgen ervoor dat we in ‘onze kleine gemeenschap’ kunnen zeggen: Iedereen kent iedereen.

 

Het ‘samen-verhaal’ is op onze school ook van toepassing op het team: leerkrachten werken samen met elkaar en leren hierdoor ook nog elke dag bij. Door onze expertisegroepen zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor een bepaald domein. Leerkrachten bereiden samen activiteiten voor, hospiteren bij elkaar, bespreken de vorderingen, evalueren samen hun les- en klaspraktijk. Dit vergroot de openheid in het team, de draagkracht van de leerkrachten en het empathisch vermogen, wat op zich weer zorgt voor rust en zelfzekerheid bij de individuele leerkracht.

 

 

2) EIGENTIJDS & WAARDE(N)VOL

De wereld verandert snel, razendsnel.  Het is een van de kerntaken van de school om leerlingen voor te bereiden op actief en verantwoord burgerschap in deze snel veranderende wereld. Niemand weet hoe de samenleving, waarin zij als jongvolwassenen zullen terechtkomen, er uit zal zien.  De kans is zeer reëel dat onze leerlingen van vandaag straks een functie op de arbeidsmarkt zullen bekleden die nu  nog niet bestaat.  Dan stelt zich de vraag: wat leren leerlingen tegenwoordig op school en is dat de juiste voorbereiding op de toekomst?

Onze school meent dat toekomstgericht onderwijs samenhangend en duurzaam moet zijn. Zo geven we onze leerlingen een stevige basis aan kennis, attitudes, vaardigheden en springen we naar de onderwijscompetenties van de 21ste eeuw (ICT-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, communicatie, creatief denken, probleemoplossend denken en handelen, kritisch denken, zelfregulering en samenwerken) die ze nodig hebben om actief deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Door ons als team blijvend te professionaliseren proberen we in te spelen op deze veranderingen.

Bij elke vorm van leren en ontwikkelen ligt echter zowel een hoge betrokkenheid als een sterk welbevinden aan de basis. De leerling eigenaarschap geven over zijn eigen leerproces bevordert dit.  Daarom begeleiden we leerlingen in hun keuzeprocessen en stimuleren we hen om te durven kiezen. We coachen, begeleiden de leerlingen naar hun doel(en) en geven hen daarbij steeds meer zelfsturing.

We engageren ons om zo veel mogelijk binnen de leefwereld en de ontwikkelingsfase van de leerlingen uitdagende en motiverende leersituaties te creëren.  Hierbij hebben we oog voor het talent van elk kind. We dagen leerlingen uit om samen met de leerkrachten en hun medeleerlingen hun talent(en) te ontdekken, herkennen, erkennen en ontwikkelen.

Daarnaast werken wij samen met onze kinderen aan een respectvolle omgang waar we hen ook leren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Waarden als beleefdheid, verdraagzaamheid, zelfredzaamheid en verbondenheid staan bij ons hoog aangeschreven en proberen wij dan ook mee te geven aan de kinderen.

Wij zijn ook een KIVA school. Dit betekent dat wij werken aan samenhorigheid en een fijne sfeer waar kinderen zich goed voelen om zo tot beter leren te komen. Door onze maandelijkse actiepunten zetten we leerlingen aan het goede te doen en als één groep samen te spelen.

We willen dat de kinderen gelukkig zijn en mekaar gelukkig maken. In de klas werken we onder andere aan dit ‘geluk’. We zorgen voor een warm onthaal na het weekend, wensen elkaar een goeiemorgen, vieren verjaardagen, geven complimentjes, werken met geheime vriendjes en de gelukzak van de week, maken tekeningen voor elkaar, laten kinderen d.m.v. een groepswerk of partnerwerk succes ervaren, enz.

3) OP MAAT, OUTDOOR EN BEWEGEND LEREN

Door onze geïntegreerde zorgwerking kunnen we kinderen laten leren op maat. We leggen de lat hoog maar differentiëren via een 3 of 4-sporenbeleid om de leerlingen optimale leerkansen aan te bieden. We bieden hulpmiddelen (tafelkaart, hoofdtelefoon, studdy buddy, ..) zodat elk kind de kans krijgt op zijn of haar tempo te groeien.

Het onderwijsaanbod is breed, zodat alle kinderen op basis van hun capaciteiten, ontwikkeling, interesses en achtergrond maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen krijgen de gelegenheid om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Het onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen.

Deze trachten wij als volgt te realiseren:

  • persoonlijke aandacht voor elke leerling,
  • bij elke leerling een passend onderwijsaanbod,
  • een breed scala aan werkvormen dat het elke leerling mogelijk maakt doelmatig, actief en binnen zijn eigen mogelijkheden en ontwikkeling zelfstandig te leren,
  • extra hulpmiddelen,
  • effectieve begeleiding voor elke leerling en zo nodig een ondersteunend leeraanbod.

Verder willen we ook een actieve school zijn, waar gezondheid en beweging een belangrijke plek krijgen. We maken regelmatig schooluitstappen met de fiets en doen jaarlijks mee aan de scholenveldloop en het initiatief ‘Breng de sportclub’ naar je school om kinderen tot sporten aan te zetten.

We integreren dit bewegend leren ook in de klaspraktijk. ‘Bewegend leren’ zet leerlingen in beweging ter ondersteuning van het leren, zowel in de klas als daarbuiten. Door gebruik te maken van actieve werkvormen kunnen leerlingen leerinhouden inoefenen én automatiseren. Ze kunnen leerinhouden zo ook echt ervaren. Hoe meer zintuigen je in dit leerproces betrekt, hoe beter leerlingen de leerstof verwerken.

Evalueren is een belangrijk onderdeel van goed onderwijs.  Op onze school wordt geëvalueerd vanuit een breed perspectief en met de bedoeling de leerling te motiveren tot nieuw leren. We evalueren om te leren maar ook om te leren van het leren.

Evalueren vanuit een breed perspectief wil zeggen dat we het leerproces van de leerlingen bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Daarvoor:

  • maken we gebruik van verschillende evaluatievormen (toetsen, observatielijsten, gesprekken, zelfreflectie van de leerlingen door kindgesprekken, …);
  • betrekken we verschillende actoren (de leerkracht(en), de leerling, medeleerlingen, de zorgleerkracht, ouders, …);
  • evalueren we regelmatig, op verschillende tijdstippen (permanente evaluatie) en in verschillende contexten (in de klas, op de speelplaats, in de turnzaal, …);
  • en dit gedifferentieerd of op maat van de leerling .

De evaluatie is voor de lerende transparant doordat ze steeds afgestemd is op de doelen en op de aangeboden onderwijsactiviteiten. De leerling weet met andere woorden wat er op welke manier zal geëvalueerd worden.  Hiermee willen we de betrokkenheid en de motivatie bij het evalueren verhogen. Het resultaat van het evaluatieproces stimuleert de motivatie tot verder ontwikkelen, tot leren en ontplooit de talenten van de leerling. We bereiken dit door met de leerling in dialoog te gaan en respectvol gerichte feedback te geven.

 

© Vrije Basisschool Klaverdrie Vleugt 2024

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.