Vestiging Vleugt
Vleugtstraat 33
3290 Schaffen - Diest
tel 013/ 31 22 84
GSM directie:
0479/ 81 53 63
n.verachtert@klaverdrie.be

INSCHRIJVEN KAN VANAF 13 JUNI om 9u. Voor meer info: directie@klaverdrie.be of 0479/81 53 63
Heeft u de filmpjes van onze kleuterklassen al op Facebook gezien? />

 

 

 

 

 

Pestbeleid KiVa

HOUDING VAN ONZE LEERLINGEN  - KIVA
 
WIJ ZIJN EEN KIVASCHOOL
In onze school vinden we het persoonlijk welbevinden van elk kind
prioritair, alsook een goede klas- en schoolsfeer. Daarom passen wij het
KiVa programma toe. 

KiVa is een Fins woord en betekent ‘leuk’ of ‘fijn’. Het is ook een afkorting
voor de Finse zin: ‘Leuke school zonder pesten.’

Wetenschappelijk onderbouwd programma KiVa is een schoolbreed
antipestprogramma met veel aandacht voor preventie. Het is ontwikkeld
aan de Universiteit van Turku in Finland. Uniek aan KiVa is de intensieve
samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders en
schoolpersoneel. We kunnen veel van elkaar leren. Met de ervaringen van
scholen wordt KiVa continu doorontwikkeld. Zo wordt er goed gekeken
welke behoeften er bij scholen leven. Vervolgens wordt gekeken hoe het
programma daarop kan worden aangepast. Alle verbeteringen zijn
gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Op KiVa-scholen nam pesten
al met meer dan de helft af.
“Leefsleutels” coördineert het Kivaprogramma in Vlaanderen. KiVa is
gelinkt aan de eindtermen en leerplandoelen.  

Eerst en vooral : preventieve aanpak
Als school willen wij het welbevinden van onze leerlingen ruimer zien dan
enkel het antipesthoofdstuk. Vandaar onze keuze voor het brede
KiVaprogramma.
Dat gaat vooral uit van het voorkomen van pesten. 

Reeds in de kleuterschool werken we aan sociale vaardigheden. Het leren
omgaan met elkaar, conflicten oplossen en hulpvragen durven stellen,
komt reeds vroeg aan bod. Op die manier worden kleuters gevoelig
gemaakt voor waarden en normen in de omgang met elkaar. We gaan aan
de slag met activiteiten uit “ Groei mee met Cas en Lisa”.

Het preventieve gedeelte bestaat in de lagere school uit o.a. tien thema’s
met diverse lessen, gegeven door de klasleerkracht. De lessen zijn gericht
op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een
veilige leeromgeving. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis,
vaardigheden en houding van leerlingen op vlak van welbevinden en
sociale vaardigheden.
KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en
stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal,
communicatie, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor
zichzelf en anderen. Leerlingen wordt inzicht gegeven in de rol van de
groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen en
hoe dit te kunnen veranderen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben
aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk en
rollenspellen. Elk thema wordt afgesloten met een KiVaregel. Samen
vormen de tien KiVaregels de KiVAcode:
1) we zijn vriendelijk voor elkaar en behandelen anderen met respect
2) we maken er samen een fijne groep van
3) we praten met elkaar (en gebruiken daarbij de ik-taal)
4) we willen geen gepest en geen geweld
5) we willen dat ook verborgen pesten stopt
6) we houden er rekening mee dat gepest worden heel lang pijn doet
7) we zeggen tegen pesters: stop ermee!
8) we helpen gepeste kinderen
9) we lossen pesten als groep op
10) we blijven ons houden aan deze KiVacode
Alle klassen maken posters om deze regels te visualiseren in onze school.

Als leerkrachtenteam hebben wij oog voor leuke speeltijden. De
Speelplaats wordt kindvriendelijk ingericht. We bieden de kinderen
Gevarieerde spelmaterialen en spelideeën.
De leerkrachten draagt een KiVa-fluohesje om de kinderen eraan te
herinneren dat we een Kiva school zijn. Ze zijn er voor ieders
welbevinden, om een luisterend oor te bieden en om samen conflicten op
te lossen.

Curatieve aanpak
Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een
curatieve aanpak (klasgesprek, steungroepaanpak en/of herstelaanpak)
met een duidelijk stappenplan om het op te lossen.
KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en
stoppen van pesten. KiVa gelooft in de kracht van de groep. Pesten is een
groepsproces. De pester heeft een groot aandeel, maar alleen komt hij/zij
nergens. Er zijn naast de pesters en slachtoffers ook assistenten,
meelopers, aanmoedigers, verdedigers en buitenstaanders. Pesten los je
daarom op in de groep. Er worden geen leerlingen uit de groep gelicht,
omdat er vanuit wordt gegaan dat iedereen in de groep een bepalende rol
heeft.
De sleutel voor het aanpakken van pesten ligt vaak bij omstanders die er
niet direct bij betrokken zijn.

Groepsgesprek
Als er een groepsprobleem of een geval van pesten is, dan wordt
geprobeerd om het groepsprobleem of het pesten bespreekbaar te maken
in de groep (klas) om samen een oplossing te zoeken. 

Steungroepaanpak
Als een groepsgesprek niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de sfeer in de
groep niet veilig genoeg is, dan wordt een steungroep samengesteld. De
steungroep is er voor de leerling die gepest wordt of niet goed in de groep
ligt. In de steungroep ligt de nadruk op vooruit kijken en niet op terug
kijken. Aan die steungroep nemen zowel de pesters als vrienden en
neutrale klasgenoten van het slachtoffer deel. Aan alle kinderen van de
steungroep wordt gevraagd om de komende week iets concreet positief
voor de betreffende gepeste leerling te doen. Voorbeelden : goeiemorgen
zeggen, helpen bij het maken van rekensommen, samen de
brooddozenbak dragen, helpen ‘stop’ zeggen tegen gepest enz.
De bedoeling is de negatieve situatie om te buigen naar een positieve. Na
ongeveer een week wordt er met de gepeste leerling geëvalueerd of de
situatie is verbeterd. De uitkomst van dit gesprek vormt de input voor de
evaluatie met de steungroep. 

Herstelaanpak 
Als de steungroepaanpak niet tot de gewenste resultaten leidt, is er een
herstelaanpak waarin leerlingen onder begeleiding van een KiValeerkracht
een concreet plan schrijven om hun pestgedrag te stoppen en hun gedrag
te veranderen. De ouders worden op de hoogte gebracht door de
zorgcoördinator. 

ZORGCONTINUÜM

KiVa is gekaderd binnen ons zorgcontinuüm. De klasleerkracht volgt het
welbevinden van uw kind op en communiceert hierover met u. Indien u
zich zorgen maakt over het welbevinden of over het gedrag van uw kind,
neem dan contact op met de klasleerkracht. De klasleerkracht kan dan
samen met u kijken wat nodig is om te doen en op welke manier dit kan
worden opgelost. Indien het aangewezen is, kan een klassenraad
gehouden worden.
Dit is een overleg met u en de klasleerkracht, gecoördineerd door de
zorgcoördinator. Eventueel kan ook de interne begeleider en/of een
KiValeerkracht aanwezig zijn. 

Meer info:
http://www.kivaschool.be/
https://www.kivaschool.nl/  
Nederlandse Kiva site met zeer veel info en instructieve filmpjes.  
http://www.kivaprogram.net/program  internationale Engelstalige site