inschrijvingen

Toelatingsvoorwaarden


Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,...).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.


Onze school werkt vanaf dit schooljaar met een aanmeldingssysteem dat zal gelden voor alle scholen in Diest.

De aanmeldingsperiode voor de inschrijvingen loopt van 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023.

Meer info hierover volgt later. 


Er wordt best vooraf een afspraak met de directeur gemaakt.

De directeur beslist in welke leerlingengroep de leerling wordt opgenomen.


Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

  • De 1ste schooldag na de zomervakantie (start schooljaar)
  • De 1ste schooldag na de herfstvakantie
  • De 1ste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari ( teldag )
  • De 1ste schooldag na de krokusvakantie
  • De 1ste schooldag na de paasvakantie
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag


Ook onze school moet omwille van materiële omstandigheden een maximumcapaciteit vastleggen:


→ kleuterschool: 90
→ lagere school: 160


Wanneer deze maximumcapaciteit overschreden wordt, moet de school de leerling weigeren. Tot op heden hebben we nog geen capaciteitsprobemen.

Raadpleeg voor meer info:

https://www.naarschoolindiest.be